Gebruiksvoorwaarden

Dit document bevat de voorwaarden van Cellcrowd B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78314119 (hierna: de Aanbieder) die van toepassing zijn op uw gebruik van de Game Funnel app (hierna: de App) zoals aangeboden op de Google Play store en de Apple App store. Om de App en eventuele updates en/of upgrades daarvan volledig te kunnen gebruiken moet u zich eenmalig registreren door een gebruikersaccount aan te maken (hierna: het Account) en daarbij akkoord gaan met deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden).

Deze Voorwaarden zijn geldig vanaf 01-07-2020. De inhoud van deze Voorwaarden kan van tijd tot tijd wijzigen. Kijk voor actuele informatie op https://www.gamefunnel.app/nl/gebruiksvoorwaarden. Heeft u vragen of klachten over de App en/of Voorwaarden, neemt u dan contact op met support@gamefunnel.app.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de App en alle informatie, gegevens, afbeeldingen of andere content die middels of op de App worden gebruikt, aangeleverd, gelezen, geupload, gemarkeerd, doorgestuurd of anderszins verspreid (hierna: de Content).
2. Door een Account aan te maken en door het gebruik van de App (waaronder begrepen het downloaden en installeren van de App), sluit u een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) met Aanbieder en aanvaard u als gebruiker van de App deze Voorwaarden. De Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en zijn te downloaden, op te slaan en te printen op https://www.gamefunnel.app/gebruiksvoorwaarden.pdf. Het privacy- en cookiebeleid van de App kunt u raadplegen en downloaden op https://www.cellcrowd.com/nl/privacy.
3. Aanbieder behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig aan te passen. Wijzigingen in de Voorwaarden worden van kracht op het moment dat deze door Aanbieder aan u zijn medegedeeld.
4. In het geval een of meerdere bepaling(en) in deze Voorwaarden niet verbindend blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

Artikel 2: Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten, modelrechten en databankrechten, en andere rechten die berusten op de App of daarop of daarmee worden geopenbaard evenals op individuele onderdelen daarvan, waaronder in het bijzonder doch niet uitsluitend de Content en de in dat kader gebruikte software, berusten volledig bij Aanbieder en haar licentiegevers.
2. Aanbieder behoudt zich het recht voor om (i) de App aan te passen of te upgraden, (ii) Content te wijzigen of verwijderen, (iii) u het gebruik van de App te ontzeggen, (iv) het gebruik van de App te beperken of (v) de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen, bijvoorbeeld omdat u zich niet houdt aan de in artikel 3 opgenomen gebruiksregels. Mocht Aanbieder hiertoe besluiten, dan stelt zij u hiervan op de hoogte.
3. Aanbieder behoudt zich tevens het recht voor om onaangekondigd (een deel van) de Content of andere uitingen te verwijderen die op de App zijn geplaatst, zonder dat u daaraan enig recht kunt ontlenen.

Artikel 3: Gebruiksrecht & gebruiksregels

1. Het aanmaken van een Account is kosteloos voor consumenten. De (eventuele) kosten voor de (internet)verbinding, (systeem)apparatuur en programmatuur die nodig zijn voor het kunnen gebruiken van de App, zijn volledig voor rekening van de gebruiker van de App.
2. Door de Voorwaarden te accepteren, garandeert u dat u meerderjarig bent in de jurisdictie van uw woonplaats.
3. Door de Voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies die vereist zijn voor de werking van het advertentiesysteem.
4. Door het downloaden van de App verkrijgt u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat.
5. Ieder gebruik van de App en de Content en/of (onder)delen daarvan anders dan uitdrukkelijk toegestaan onder deze Voorwaarden is niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder.
6. Uw Account voor de App is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik voor privédoeleinden. Het is niet toegestaan om anderen gebruik te laten maken van uw Account of anderszins toegang te verschaffen tot de App en de Content. Gebruik van de Content buiten de App anders dan voor uitsluitend privédoeleinden is niet toegestaan.
7. U zult als gebruiker van de App:
a. uw inloggegevens voor de App geheim houden en niet aan derden ter beschikking stellen;
b. geen virussen, of enig ander materiaal dat onrechtmatig is, opslaan op, of distribueren of overdragen door middel van de App;
c. niet pogen (delen van) de App en de Content alsmede de software die daaraan ten grondslag ligt, aan derden ter beschikking te stellen, te kopiëren, te dupliceren, te wijzigen, te verhuren of verkopen, te decompileren, daarvan afgeleide werken te maken of te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen dan wel anderszins te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aanbieder; en
d. de technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App en de Content te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
8. U bent zich als gebruiker van de App ervan bewust dat schending van een van de in dit artikel 3 opgenomen verplichtingen en gebruiksbeperkingen een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van deze Voorwaarden evenals mogelijk een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Aanbieder en/of haar licentiegevers inhoudt.
9. Het is niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij zulks geschiedt met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder.

Artikel 4: Rol van Aanbieder

1. Door middel van het beschikbaar stellen van de App biedt Aanbieder u als gebruiker de mogelijkheid om een reeks aan verschillende spelletjes tegen verschillende tegenstanders te spelen via één app. Een zogenaamde 'spellendoos in je broekzak' waarbij u als gebruiker van de App een serie mini-spellen tegelijkertijd kan spelen. Na iedere beurt/zet in een spel volgt direct een beurt/zet in een ander spel. Hoe meer tegenstanders er voor een gebruiker beschikbaar zijn, hoe meer spellen gebruiker geschakeld achter elkaar kan spelen.
2. Het is mogelijk via de chatfunctie van de App met andere gebruikers van de App te communiceren. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade die u ondervindt door of naar aanleiding van deze communicatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van kopieën en back-ups van deze communicatie.
3. Aanbieder spant zich ervoor in om de App beschikbaar en up-to-date te houden. Aanbieder staat er echter niet voor in dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en/of dat de op de App verschafte Content volledig, juist en/of actueel is of geschikt voor het door u beoogde doel. De App kan tijdelijk niet toegankelijk zijn en/of gebrekkig functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van storingen in de telecommunicatievoorzieningen, het medium internet en/of onderhoud van de App. Aanbieder kan er evenmin voor instaan dat de App vrij is van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken of dat derden, waaronder andere gebruikers, zich onrechtmatig toegang verschaffen tot uw gegevens en deze voor eigen doeleinden gebruiken.
4. Aanbieder biedt voor (het gebruik van) de App geen technische ondersteuning aan.
5. Het is Aanbieder toegestaan om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van zijn onderneming of bedrijfsactiviteiten, over te dragen aan een derde.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van Aanbieder

1. Aanbieder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor (i) de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en geschiktheid van de Content op de App en (ii) schade die voortvloeit uit of (anderszins) samenhangt met het gebruik van de App en Content, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen schade als gevolg van het toedoen of nalaten van een derde partij (waaronder mede begrepen hostingpartijen en hackers).
2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Aanbieder in de nakoming van enige verplichting jegens een gebruiker van de App niet aan aanbieder kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Aanbieder onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens een gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Aanbieder kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, (computer)hacks, stakingen, werkonderbrekingen en pandemieën.
3. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 5 lid 2 van deze Voorwaarden voordoet als gevolg waarvan Aanbieder niet aan haar verplichtingen jegens een gebruiker kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Aanbieder niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de tussen hen gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Aanbieder is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Aanbieder als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
4. Indien en voor zover de aansprakelijkheid van Aanbieder wettelijk niet kan worden uitgesloten, zal in geen geval de vergoeding van de schade meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van Aanbieder wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €1.000,- per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

Artikel 6: Toepasselijk recht & overig

1. Op de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. De bepalingen uit deze Voorwaarden of de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om tevens te gelden na het eindigen van de Overeenkomst, blijven ook na het eindigen daarvan volledig van kracht.